Weekbladen 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1. Op alle advertentiecontracten en/of advertentieopdrachten tussen Uitgeverij Deurne Asten Someren B.V. hierna te noemen “DAS Publishers” en opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing evenals de meest recente versie van de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbanken en bij de Kamers van Koophandel in Nederland, en de Nederlandse Reclame Code, waarmee opdrachtgever zich uitdrukkelijk bekend verklaart. In geval van strijdige bepalingen met de Regelen voor het Advertentiewezen prevaleren deze algemene voorwaarden.

2. Een verwijzing door de wederpartij naar eigen (algemene) voorwaarden wordt door DAS Publishers niet aanvaard. Deze algemene voorwaarden zijn daarom niet van toepassing, tenzij deze algemene voorwaarden schriftelijk door DAS Publishers zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen.

1. Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd, door of namens DAS Publishers gedaan, zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders is aangegeven. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

2. Een advertentiecontract komt tot stand door een schriftelijke bevestiging, waarbij de looptijd van het contract altijd 12 maanden zal zijn. De ingangsdatum van een advertentiecontract zal niet verder kunnen zijn gelegen dan drie maanden na ondertekening van het contract.

3. De opdrachtgever kan op grond van een advertentie- contract uitsluitend en alleen advertenties doen plaat- sen die betrekking hebben op zijn eigen bedrijf en/of beroep.

4. De prijs van de advertenties worden voor wat de meting betreft berekend door te meten de hoogte van het drukvlak, vermeerderd met in totaal 2 mm per kolombreedte voor het wit, wanneer het om ingezonden mededelingen gaat en met in totaal 3 mm per kolombreedte voor het wit, wanneer het andere advertenties betreft, tenzij de opdrachtgever de wens te kennen geeft meer wit te willen gebruiken.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst.

1. Alle overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging door DAS Publishers of door een begin van feitelijke uitvoering door de Boerenbond.

2. Wijzigingen in de overeenkomst en/of afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door DAS Publishers zijn bevestigd. Indien afwijkingen of wijzigingen leiden tot een verhoging in de kosten is DAS Publishers gerechtigd deze kosten door te belasten aan de wederpartij.

3. Indien het aantal van de overeengekomen millimeters tijdens de looptijd van het contract wordt uitgebreid, is de bij deze uitbreiding behorende tariefprijs met drie maanden terugwerkende kracht van toepassing.

4. De opdrachtgever kan DAS Publishers schriftelijk verzoeken het aantal overeengekomen millimeters tijdens de looptijd van het contract te verminderen. In geval DAS Publishers instemt met de vermindering van het aantal overeengekomen millimeters, zal DAS Publishers voor de reeds afgenomen millimeters een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met het op het moment van de vermindering geldende prijsverschil tussen de oorspronkelijke overeengekomen tariefprijs en de prijs die geldt voor het werkelijk af te nemen aantal millimeters.

5. Indien binnen twee maanden na afloop van de looptijd van het contract het overeengekomen aantal millimeters niet of niet ten volle is verbruikt, vervalt het recht op plaatsing van de niet afgenomen advertentieruimte en heeft DAS Publishers het recht om de niet afgenomen en nog niet betaalde millimeters onmiddellijk en ineens te vorderen.

Artikel 4. Voorkeurswensen.

1. Opdrachten waarbij een bepaalde plaats als voorwaar- de wordt gesteld worden in beginsel niet geaccepteerd, tenzij lid 2 van toepassing is. Wel wordt met verzoeken om een bepaalde plaats rekening gehouden voor zoveel mogelijk als naar het oordeel van DAS Publishers mogelijk is met het oog op een verantwoorde layout, de technische of redactionele mogelijkheden.

2. Indien DAS Publishers conform de wensen van de opdrachtgever advertenties kan plaatsen, zullen daarvoor extra plaatsingskosten worden doorberekend. Deze extra plaatsingskosten zijn echter niet verschuldigd indien de advertenties niet op de overeengekomen gewenste plaats staan.

Artikel 5. Bevoegdheden van DAS Publishers.

1. Indien een reclamebureau en/of een soortgelijk dienstverlenend bedrijf bemiddelt en geen goed reproduceerbaar materiaal aanlevert, is DAS Publishers gerechtigd de hierdoor veroorzaakte extra technische kosten in rekening te brengen.

2. Voor advertenties waarvan de opdrachtgever geen complete lay-out en/of print aanlevert, wordt de opmaak door DAS Publishers verzorgd. Miszetting en/of onjuiste weergave van de advertentie komen in dat geval voor risico van de opdrachtgever.

3. DAS Publishers behoudt zich het recht voor om te plaatsen advertenties te weigeren indien deze naar haar inhoud, aard, strekking of vorm in strijd zijn met de Wet en/of goede zeden dan wel met de belangen van Beheermaatschappij Em. De Jong B.V.. Ook in geval van technische bezwaren, het weigeren van vooruitbetaling of betalingsachterstanden heeft DAS Publishers het recht te plaatsen advertenties te weigeren en/of te staken. Eventuele al gedane betalingen ter zake geweigerde advertenties zullen worden terugbetaald, behalve in geval van het weigeren van vooruitbetaling en/of betalingsachterstanden.
4. Over de kleurtoeslag wordt geen bureaukorting verrekend.

Artikel 6. Bewijsnummers en verspreidingsgebied.

1. Aan binnen het verspreidingsgebied gevestigde opdrachtgevers worden geen bewijsnummers verstrekt. Aan buiten het verspreidingsgebied gevestigde opdrachtgevers wordt één gratis bewijsnummer verstrekt, mits de verstrekte opdracht een jaarlijks door DAS Publishers vast te stellen minimumprijs evenaart of overstijgt.

2. Adverteerders kunnen DAS Publishers vragen om inzage in het verspreidingsgebied van de gratis verspreide periodieken.

3. DAS Publishers dient er voor zorg te dragen dat in het door haar beoogde verspreidingsgebied de periodieken ook daadwerkelijk - huis aan huis - worden verspreid. DAS Publishers verplicht zich eventuele bezorgklachten serieus en met zorg te behandelen en, indien mogelijk, zorg te dragen voor nabezorging.

Artikel 7. Termijnen.

1. De door de opdrachtgever opgegeven plaatsingsdata gelden als verzoek/indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door DAS Publishers opgegeven plaatsingsdata zijn gebaseerd op de veronderstelling, dat tijdig en adequaat door of in opdracht van opdrachtgever de benodigde materialen en/of gegevens c.q. informatie aan DAS Publishers ter hand worden gesteld. Ingeval opdrachtgever wijzigingen in een gegeven opdracht niet per brief of per fax heeft opgegeven, is de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van de gewijzigde opdracht door DAS Publishers voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8. Annulering.

1. Bij verbreking van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van de opdrachtgever dan wel annulering door de opdrachtgever is deze verplicht tot vergoeding van alle door DAS Publishers gemaakte kosten alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor DAS Publishers wegens het niet uitvoeren van de overeenkomst. De vergoedingen bedragen minimaal 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te verlangen.

Artikel 9. Prijzen.

1. De prijzen vermeld in alle aanbiedingen en/of overeenkomsten zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is aangegeven en/of overeengekomen.

2. DAS Publishers is gerechtigd om gedurende de looptijd van een advertentiecontract een tariefverhoging van maximaal 15% van de millimeterprijs door te voeren.

3. De tariefverhoging geldt vanaf de datum van de invoering van de verhoging voor de nog af te nemen millimeters gedurende de looptijd van een advertentiecontract.

4. De opdrachtgever kan in geval van een tariefverhoging DAS Publishers verzoeken de nog af te nemen millimeters te verminderen met het percentage waarmee de tarieven zijn verhoogd ten opzichte van de oorspronkelijke overeengekomen tariefprijs.

Artikel 10. Betaling.

1. Tenzij anders overeengekomen dient de overeengekomen prijs à contant bij het plaatsen van de opdracht plaats te vinden.

2. Indien DAS Publishers een factuur aan de wederpartij toezendt dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt.

3. Betaling geschiedt zonder enige korting of verrekening tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij aan DAS Publishers een rente- vergoeding per maand verschuldigd die overeenkomt met de bij DAS Publishers door de bankrelatie van DAS Publishers in rekening gebrachte of te brengen debetrente op de rekening-courant, vermeerderd met 3%.

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. DAS Publishers is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan incasso van zijn vordering(en) op de wederpartij. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld aan de hand van de tarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA-tarief), doch bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de omzetbelasting, zulks een en ander met een minimum van € 120,00 vermeerderd met de omzetbelasting.

Artikel 11. Vooruitbetaling en zekerheidsstelling.

1. DAS Publishers is steeds gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van de opdrachtgever te verlangen, alvorens tot uitvoering van de overeenkomst dan wel verdere uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

2. Indien de opdrachtgever niet de verlangde vooruitbetaling voldoet of de verlangde zekerheid op genoegzame wijze - dit ter beoordeling door DAS Publishers - aantoont, heeft DAS Publishers het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten dan wel om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Overmacht.

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de uitvoering dan wel de nakoming van de overeen- komst vertragen en/of verhinderen en die niet aan DAS Publishers zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, vertraging of staking van de toelevering van benodigde zaken, zoals materialen en/of grondstoffen, bij toeleveranciers en/of derden voor de uitvoering van de overeenkomst algemene vervoersproblemen en wijziging in regelgeving.

2. Indien DAS Publishers door overmacht verhinderd zal zijn op normale wijze de verplichtingen na te komen, dan heeft DAS Publishers het recht om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van drie maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Gedurende de opschorting is DAS Publishers bevoegd evenals na het verstrijken van de drie maanden verplicht voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te kiezen.

Artikel 13. Klachten.

1. Klachten over geplaatste advertenties c.q. de overige uitvoering van de advertentie opdracht, dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na plaatsing schriftelijk aan DAS Publishers kenbaar worden gemaakt onder opgaaf van de redenen.

2. Klachten over de uitvoering van telefonische advertentieopdrachten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de wederpartij, worden door DAS Publishers niet geaccepteerd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid.

1. Voor een full-colour advertentie of een advertentie met één of meer steunkleuren op een redactie- of advertentiepagina, kan voor de kleuren geen exclusiviteit worden gegarandeerd.

2. DAS Publishers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of niet tijdig doorzenden van brieven op advertenties onder nummer, evenmin is DAS Publishers aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet goed plaat- sen van advertenties alsmede het niet of niet tijdig bezorgen van periodieken.

3. DAS Publishers neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot de door de adverteerder ter beschikking gestelde afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs of andere bij de opdracht behorende materialen. DAS Publishers aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging ten gevolge van gebruik of verzen- ding van deze zaken, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

4. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DAS Publishers of degenen die door DAS Publishers zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte geleden schade - waaronder begrepen alle materiele of immateriële schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade - ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst dan wel door gebreken van door DAS Publishers geleverde zaken bij de wederpartij of derden, uitgesloten.

5. De vergoeding waartoe DAS Publishers uit hoofde van aansprakelijkheid is verplicht, bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan het factuurbedrag waarvoor de opdracht is aangenomen.

6. De opdrachtgever is gehouden DAS Publishers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor schade, rente en kosten die voor DAS Publishers mochten ontstaan als gevolg van vorderingen die derden ter zake de uitvoering van de opdracht tegen DAS Publishers mochten instellen. Daaronder worden mede begrepen vorderingen van derden ter zake inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 15. Rechtsverwerking.

1. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de wederpartij ter zake van of naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen vervalt na verloop van zes maanden nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

Artikel 16. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

1. Alle geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost zijn aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s Hertogenbosch onderworpen. Voor consumentenzaken geldt dat de wederpartij het recht heeft om binnen 1 maand nadat DAS Publishers zich op dit beding heeft beroepen voor beslechting van de volgens de Wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Algemene voorwaarden DAS Publishers!

Overige Activiteiten gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant


Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
c. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord;
d. Koninklijke KVGO: Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen, gevestigd te Amstelveen.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten.

2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Artikel 4: Annulering

1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 14 is niet mogelijk.

 

Artikel 5: Prijs

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.

2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.

 

Artikel 6: Prijswijzigingen

1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

3. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. De leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betalingstermijn

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting tekunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bijaflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.

2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele leveringgemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.

3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd.De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Debuitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 100,00.

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent.

2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.

3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaandin verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen vanzaken van de leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

6. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9: Termijn van levering

1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door het in acht nemen van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2 van artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden.

4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is.De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering

1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.

2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.

5. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in heteerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven

1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, drukof andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.

2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 13: Afwijkingen

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: – oplage tot 20.000 eenheden: 10% – oplage van 20.000 en meer: 5% Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

5. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

6. Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Artikel 14: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven

1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.

2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.

3. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabrikaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave.

4. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.

5. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

Artikel 15: Auteursrechten etc.

1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

4. De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 16: Eigendom productiemiddelen etc.

1. Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

2. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.

3. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht

1. De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 18: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van de leverancier vragen.

2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.

3. De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

4. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.

5. De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.

7. De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

8. De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als waren deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten bij de leverancier af te halen.

Artikel 19: Overmacht

1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet leveringvan noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen enandere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 20: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

5. Indien de leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 21: Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

 

 

Acquisitie

 

john van veggel 0.png

  martijn van bree
John van Veggel

Manager Uitgeverij
T 0493-352605  
M 06-29536178
Neem contact op

 

 
Martijn van Bree

Accountmanager Middenstandsbelangen
T 0493-473578
06-29028196
Neem contact op

 

tamar palmen   jozien jaspers
Tamar Palmen

Accountmanager Het Contact/Peelbelang
T 0493-473578
M 06-20737257
Neem contact op

 

 
Jozien Jaspers

Acquisitie/Administratie
T 0493-352600

 

Neem contact op

 

inge van heugten    
Inge van Heugten

Acquisitie/Administratie
T 0493-352603

 

Neem contact op

 

 

 

inie janssen    
Inie Janssen

Acquisitie/Administratie
T 0493-473578

 

Neem contact op

   

 

 

 

Redactie

 

maarten driessen   bram vannisselroij
Maarten Driessen

Hoofdredacteur | Redacteur Peelbelang
T 0493-352608
M 06-13763686
Neem contact op


 

 
Bram Vannisselroij

Redacteur Deurne
T 0493-352606
M 06-46017681
Neem contact op

 

 

martin de bruijne    
Martin de Bruijne

Redacteur Middenstandsbelangen
T 0493-352602
M 06-29536173
Neem contact op

 

 

 

jordy van de brug   leeg veld
Jordy van de Brug

Redacteur het Contact
T 0493-352609
M 06-13762619
Neem contact op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leeg veld   leeg veld


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp en Design

 

     

We hebben de creatieve mensen en middelen in huis om samen met u een logo te ontwerpen en vanuit dit ontwerp een passende huisstijl te realiseren. Eenheid en herkenbaarheid zijn zeer belangrijk, niet alleen op uw visitekaartje, briefpapier en envelop, maar ook in uw bedrijfsbrochure, uw advertentie in een blad, uw website, bedrijfsauto of het sponsorbord bij de plaatselijke voetbalvereniging. 

 

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met:

 

John van Veggel

Manager Uitgeverij

 
M 06-29536178

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Ik maak dan geheel vrijblijvend een afspraak waarbij wij uw wensen kunnen doorspreken. 

   
     
 
   
leeg veld   leeg veld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leeg veld   leeg veld